F.B.S.K. RY / HISTORIA / FBSK 20 VUOTTA
F.B.S.K. 20 vuotta

Björn Brandtberg
F.B.S.K. 1954 - 1974
Shaker no 3, toukokuu 1974

FBSK 1954-1974

1954 En historik är ofta långrandig och sällan tillräcklingt fängslande för läsarna, därför är denna berättelse kort fattad.
Vi lever i energisvårigheter och kanske i en viss ovisshet om vad som komma skall, men trots detta ser vi ljust på framtiden. Att gå tillbaka ca 20 år i tiden dvs. år 1954 var väl såsom alla andra, men med den skillnaden, att FBSK grundades detta år under ett sammanträde på dåvarande hot. "KÄMP" i Helsingfors med närvaran­de 5 bartenders, Mauri Favén, Björn Brandtberg, Holger Brandtberg, Helmer Jansson, Isak Katz och 5 vinagenter dir. E, Thodén, haradsh. H. Arvidson, dir Ginman, dipl.ekon J-E. Lagerblad och dir. N. Ha­gert.
Vid detta första möte beslöts, att klub­ben skulle heta "FINLANDS BARTEN­DERs och SUPPORTERS KLUBB".
Detta namn skulle så föras videre, anta­gas nya medlemmar, undervisa nybörjare, arbeta för en hög kunskapsnivå innom yr­ket och broderligt hålla samman i väder och vind.
Redan år 1953 hade på initiativ av An­dre Brunius (SBG), då arbetande i Helsingfors försökt bilda en bartendersammanslutning i Finland, vilket dock verkställdes enligt det ovan nämnda år 1954.
Nils Bergstrom (SBG) arbetade ombord på passagerarbåt och var kanske mer i Fin­land än i Sverige varför han också blev medlem av FBSK samma år som klubben grundades.
Som en av grundarna var Helmer Jonny Jansson aktiv medlem av FBSK de första åren av klubbens verksamhet och senare he­dersmedlem som också Andre Brunius.
Samma år som klubben grundades blev FBSK också medlem av "INTERNATIONAL BARTENDER ASOCIATION".
Denna internationella sammanslutning bjöd på vidare vyer och mer vetskap om, yrket och kunnandet i allmänhet bak en bardisk.
Mycket fanns att se och lära inom branchen och allt stod öppet för den nya föreningen.

År 1955 förlöpte lugnt, några nya medlemmar utökade skaran och alias blickarriktades emot den lilla internationella kon­takt som fanns tack vare föreningens med­lemskap i IBA. Närmare samarbete fanns dock att söka bland de nordiska grannlän­derna och en broderlig kontakt nåddes.

Under de 3 första åren intill 1956 bes­tod styrelsen av B. Brandtberg, H. Brand­tberg och I. Katz.
Denna styrelse sammankallade till mö­ten, höll kontakt med andra bartendersam­manslutningar och höll flaggan högt i topp (om också en sådan inte fanns).
Den kanske största händelsen innom klubben skädde i samband med "Internati­onal Cocktail Competition" år 1956, då I pris individuellt gick till Jarl Ahvenainen och samtidigt II pris i lagtävlingen tillföll FBSK då ICC avhölls i London.
Klubbens medlemmar kände sig myc­ket stolta över denna hedersbetygelse och intresset för verksamheten ökade samti­digt som medlemsantalet växte.
Nordiskt bartendermöte hölls i Köpen­hamn 8-9 maj 1956, men ingen represen­terade FBSK vid detta möte.

Då klubbens medlemmar år 1957 sam­lades till årsmöte kunde redan konstateras, att flere barer öppnats i landet och allt fler unga bartenders antagits som medlemmar i föreningen. Dåvarande styrelsen bestå­ende av B. Brandtberg, J. Ahvenainen och M. Toiviainen arbetade bra tillsamman och medlemskaran var nöjd. Sveriges Barten­der Gille stod som värd för nordiskt bar­tendermöte 30.5.1957 varvid FBSK rep­resenterades av B. Brandtberg och J. Ah­venainen.

Däremot deltog Finland inte i Nordiska mötet ar 1958 i Oslo. Samma styrelse som ar 1957 handhade klubbens angelä­genheter ar 1958 och medlemsantalet raknades då till 21 + 24 supporters.

År 1959 stod FBSK som värd för nor­diska bartendermötet vilket hölls i Helsingfors med representanter från alla nordiska bartendersammanslutningar.
I samma väva firades FBSK:s 5 års jubi­leum med galamiddag på rest. Fiskartor­pet med närvarande ca 100 personer.

Styrelsens sammansättning var ar 1960 enligt följande, B. Brandtberg, E. Pa­karinen, P. Forsström och M. Toiviainen. Alla nordiska sammanslutningar mötte upp i Köpenhamn vid nordiska bartender­mötet år 1960 varvid E. Pakarinen repre­senterade FBSK. Vid den sk. Olympia­cocktailtävlingen i San Remo representera des klubben av. B. Brandtberg och hemför­de en IV plasering i longdrinkstävlingen.
Vimplar med texten FBSK gjordes detta år och beslöts, att alla medlemmar skulle förse var sin bar med en sådan.
IBA-mötet hölls i Paris detta år och till president för 3 år framåt valdes Kurt Sö­rensen från DBL. B. Brandtberg och J. Ah­venainen representerade FBSK vid IBA­-mötet år 1960.

År 1961 höll klubben sitt årsmöte 24.2. på Gardesrestaurangen i Helsingfors med närvarande 28 medlemmar.
Styrelsens sammansättning blev B. Brandtberg, E. Pakarinen, P. Forsström och D. Leinson, vilken också kvarstod som sådan i 3 år framåt.
I pris i FBSK:s cocktailtävling är 1961 gick till D. Leinson. Nordiska mötet avhölls , i Stockholm varvid P. Forsström repres­enterade FBSK.

DBL stod som värd för nordiska mötet år 1962 i Köpenhamn och FBSK representerades av L. Ahlström.
B. Brandtberg representerade FBSK vid IBA-mötet år 1962 i Hamburg och FBSK.s cocktailtävlingslag bestående av George Brandtberg, D. Sölch och L. Niemi vann I pris i lagtävlan vid ICC samma år. Ett gott samarbete med Hot. och Rest. skolan re­sulterade år 1962 i 2 kurser, vår och höst termin, E. Pakarinen föreläste vid kurserna.

Nordiska mötet avhölls år 1963 i Oslo och FBSK representerades av B. Brandt­berg och P. Forsström.
FBSK:s cocktailtävling vanns detta år av Sauli Stenhammar som också deltog i ICC tillsamman med Tauno Hartikainen och Erkki Luukkonen. En IV plasering i lag nöjde sig herrarna med denna gång.

Med 40 närvarande av 75 medlemmar avhöll FBSK sitt årsmöte 16.2.1964 och styrelsen blev vald enligt följande, B. Brandtberg, E. Pakarinen, P. Forsström och Ilari Suominen, vilkens sammansätt­ning stod kvar ännu år 1965.
FBSK stod som värd för nordiska bar­tendermötet år 1964 och i samband med FBSK:s 10 års fest hölls en gemensam galamiddag tillsamman med representanter från alla nordiska länder. Klubbens cock­tailtävling vanns år 1964 av Hans Grane, som också representerade FBSK vid ICC tillsamman med Kauko Juutinen och Sven Skogberg, vilka hemförde lagtävlingens I pris. B. Brandtberg närvar vid IBA-mötet.

FBSK:s cocktailtävling år 1965 vanns av D. Sölch, II M. Hämäläinen och III K. Juutinen.
Nordiska mötet hölls i Stockholm år 1965 och FBSK representerades av B. Brandtberg och E. Pakarinen.

Vid klubbens årsmote år 1966 valdes styrelsen enligt följande, P. Forsström, M. Johansson, E. Oksanen och K. Juutinen. Ingen cocktailtävling arrangerades detta år pg av att ingen internationell tävling hölls.
P. Forsström närvar dock vid IBA-mötet i Geneve och vid nordiska mötet i Reykja­vik representerades klubben av P. Forst­röm och K Juutinen.

Klubbens styrelse bestod år 1967 av P . Forsström, M. Johansson, E. Luukkonen och K. Juutinen.
Nordiska mötet avhölls i Köpenhamn i gemytets tecken dar FBSK representerades av P. Forsström och A. Ojala.
FBSK:s cocktailtävling hölls 28.5.1967 och Tuomo Stenhammar vann I pris med I. Suominen på II plats och Leo Lehtinen 3 :je. Dessa tre herrar representerade se­dan också FBSK under den internationella cocktailtävlingen dock med ringa fram­gång. Palma de Mallorca var skåde platsen for ICC och IBA-mötet vilka vanligtvis ar­rangeras samtidigt, så var också fallet det­ta år. P. Forsström och K. Juutinen övervar I BA-mötet.
Nämnas kan, att ICC arrangeras sedan år 1965 endast vart annat år, men IBA­mötet varje år såsom förut.

År 1968 handhades klubbens angelä­genheter av en styrelse bestående av P. Forsström, I Suominen, E. Luukkonen och K. Juutinen.  E. Luukkonen och K. Juutinen höll förelasningar och praktiska övningar i bartenderyrket i Hot. och Rest. Skolan un­der åren 1967 -68. Nordiska mötet av­hölls i Oslo 10-12 maj 1968 och FBSK representerades detta år av P. Forsström och I. Suominen.
I.B.A.s Trainingscenter i Luxembourg har visat sig vara en av de bästa träffpunk­ter for unga barmästare då det gäller internationell kontakt. Flere av klubbens med­lemmar har deltagit i dessa kurser och var­je år berädes tillfälle för 1- 2 deltagare. När detta skrivs verkar skolan i Blackpool.

Samma styrelse som år 1968 gjorde sitt bästa för klubben år 1969 med att bla. arrangera klubbens cocktailtävling, nor­diskt möte med inkluderat 15 års jubileum och representerat utom landets gränser.
FBSK.s cocktailtävlings I pris vanns av Veijo Niemi. II pris gick till Kimmo Blom­qvist och III pris till Max Laine. Dessa 3 herrar deltog sedan i ICC i Italien med icke nemndvärd framgång. P. Forsström och M. Hämäläinen satt vid förhandlingsbordet under IBA-mötet.

År 1970 invaldes K. Blomqvist i stallet för K. Juutinen till styrelsemedlem och de övriga kvarstod från föregående år. SBG stod som värd för nordiska mötet år 1970 i Stockholm. FBSK:s representanter var P. Forsström, E. Mielonen, E. Luukkonen och M. Koskinen.
FBSK representerades av P. Forsström och E. Mielonen vid I BA-mötet år 1970 i Jugoslavien.

Så år vi då inne på 70-talet och i stort minns större delen vad som skett och vem som tillhört de styrande innom föreningen från år 1971 framåt. Möten har hållits så­som tidigare och cocktailtävling arrangera­des, nordiska mötet i Reykjavik övervars, och en stor skara reste till Tokio för att närvara vid I CC och I BA mötet.

År 1972 valdes en helt ny och effektiv styrelse av vilka huvudpersonerna verkar ännu i dag som år. Styrelsens sammansätt­ning I.Suominen, E.Mielonen, Harri Wikst­röm och B.Mandell.

Tanken på att klubben skulle utkomma med en egen tidning har grott i många år och under ledning av en styrelse beståen­de av, I.Suominen, E.Mielonen, H. Wikst­röm och J. Juuri-Oja har ett provnummer utkommit 1973 och flere ”SHAKER"- tid­ningar är på kommande.

I dag skriver vi år 1974 och FBSK firar 20 års jubiléum med att stå som värd för nordiska bartendermötet i Helsingfors. En startk stab står för arrangemangen och allt ser ut att i skrivande stund vara klart för den stora händelsen. Att allt är klart i god tid garanterar också klubbens starka sty­relse för år 1974: ordf. Ilari Suominen, vi­ceordf. Matti Koskinen, sekr. Harri Wikström och kass. Charles Nyberg.

Det är glädjande att konstatera hur fö­reningen och dess verksamhet går frammåt år för år, hur de styrande i föreningen skoter väl sitt förtroendeuppdrag med glans och hur varje medlem, ung och gam­mal känner sitt ansvar för FBSK.
Till alla FBSK-supporters riktas härmed ett djuptkändt tack för all den hjälp som gjort allt det ovan nämnda möjligt för FBSK.

1/1
Ajankohtaista
» Pernod Ricard Finlandin ja A21:sen baarikoulutukset
» Flairtending SM-kilpailu 2014
» Cocktail Diary
» WORLDSHAKING N°3
» FBSK:n kuvapankissa yli 14.000 valokuvaa
 
Tapahtumat
»FBSK Helsinki, kuukausikokous
   29.09.2014

»FINNBAR 2014
   13.10.2014